لطفا منتظر باشیدتوسعه پردازان شما را هدایت میکند را رونق داده و شناخته شوید

با ما همراه باشید.

توسعه پردازان

درباره توسعه پردازان

معرفی شرکت : توسعه پردازان آراد هدف به شماره ثبت 35138

اهداف و دستاوردها:هدف شرکت بالا بردن سطح کیفیت تعهدات خود نسبت به مشتریان می باشد

معرفی محصولات یا خدمات :در بخش نمونه کارها میتوانید نمونه کارهای ما را مشاهده بفرمایید

نام و مشخصات مدیرعامل و اعضای هیات مدیره:مدیرعامل مهندس زهرا پوریانی کارشناس ارشد مهندسی فن آوری و اطلاعات و هیات مدیره:خانم هاشمیه تازه نام

نام و مشخصات اعضای کلیدی شرکت: آقای مهندس مرتضی رجبی مدیر کسب و کار شرکت خانم مهندس شیما محسنی مسئول بخش گرافیک شرکت خانم مهندس زهرا پوریانی برنامه نویس و مدیر پروژه شرکت

مشاهده نمونه کارها

روند فعالیت شرکتتست تست تست تست تست تست تست تست

تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست

برو